Våra Tjänster

Revision

En opartisk och självständig granskning av företagets redovisning och förvaltning, en bedömning av räkenskapernas tillförlitlighet, årsredovisningens uppgifter och ett ställningstagande om styrelsen och verkställande direktören skött sina uppdrag.

Bokslut

Avslut på den löpande bokföringen, en sammanställning över intäkter, kostnader, tillgångar och skulder.

Årsredovisning

Sammanställning över intäkter, kostnader, tillgångar och skulder, men också redovisningsprinciper, upplysning om vissa poster och förhållanden som är viktiga för bedömning av företagets resultat. Årsredovisningen är en offentlig handling som ska upprättas av aktiebolag.

Koncernredovisning

Sammanställning av hela företagsgruppens ekonomiska resultat och ställning.

Bokföring

Löpande bokföring, det vill säga att notera/registrera varje affärshändelse.

Momsredovisning

Företag som är skattskyldiga för moms ska bokföra och deklarera utgående moms och ingående moms till Skatteverket och eftersom moms får kvittas mot varandra ska nettobeloppet betalas eller återfås.

Fakturering

Pengar in är viktigt och därför också att skapa och skicka räkningar för att få betalt för varor och tjänster.

Lönehantering

Anställda brukar vilja ha ersättning för nedlagd arbetstid eller utförda arbetsuppgifter och då ska löner, anställdas preliminära skatt på intjänade pengar och arbetsgivaravgifter bokföras, deklareras och betalas.

Deklaration

Beskattningsbara inkomster ska redovisas till Skatteverket i en deklaration. För företagen betyder det i princip att de ska lämna en sammanställning på intäkter, kostnader, tillgångar och skulder samt skattemässiga justeringar.

Skattekonsultation

Skatteplanering med hänsyn till företaget och ägarnas framtidsplaner. Det kan var hjälp med att minimera skatten genom att utnyttja de olika möjligheterna som helt lagligt står till buds. Exempelvis en ägare till ett aktiebolag ska ta ställning om att ta ut ersättning i form av lön eller utdelning, att företaget ska utnyttja maximala resultatregleringar i form av överavskrivningar och periodiseringsfonder samt att utnyttja olika "luckor" i lagen.

Budgetering

Företagets verksamhet under en framtida period uttryckt i siffror, en ekonomisk plan helt enkelt. 

Rådgivning

i samband med nystart av företag

Val av företagsform, finns kapital eller behövs lån, hjälp att göra en ekonomisk plan med mera.

Bolagsbildning

Registrera hos Bolagsverket och Skatteverket, välja styrelse och skriva stiftelseurkund, dvs. protokoll över aktiebolagets bildande eller skriva bolagsavtal.

Anskaffning av lagerbolag

Istället för att bilda ett nytt bolag finns möjlighet att köpa ett lagerbolag. Ett lagerbolag är ett färdigregistrerat aktiebolag som aldrig har bedrivit någon verksamhet.

Rådgivning

vid företagsöverlåtelse och omstrukturering

Rådgivning vid ägarskifte och generationsskifte och andra omstruktureringar.

Företagsvärdering

Uppskatta det ekonomiska värdet, sätta ett rimligt pris på ett företag i samband med köp, försäljning, investering eller för att få underlag till lån.

Fusion

Samgående mellan företag genom att samtliga tillgångar och skulder övertas av det ena bolaget.

Kreera web&design Logo